Clouds photo created by tawatchai07 - www.freepik.com

ทรัพยากรต่าง ๆ


People photo created by wirestock - www.freepik.com

สื่อการเรียนรู้สำหรับการประกาศข่าวประเสริฐ

"จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำ เพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้" ปัญญาจารย์ 11:1

อ่านเพิ่มเติม
Book photo created by wirestock - www.freepik.com

สื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างสาวก

"ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า" โรม 10:17

อ่านเพิ่มเติม
People photo created by jcomp - www.freepik.com

สื่อการเรียนรู้สำหรับการเฝ้าเดี่ยว

"เมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วย พร้อมกับหนังสือต่างๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนังสือที่เขียนบนแผ่นหนัง" 2 ทิโมธี 4:13

อ่านเพิ่มเติม
School photo created by pressfoto - www.freepik.com

สื่อการเรียนรู้สำหรับรวีวารศึกษา

"จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า" เอเฟซัส 6:17

อ่านเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้สำหรับคริสตจักร

"พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในเรื่องความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบ พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง" 2 ทิโมธี 3:16-17

อ่านเพิ่มเติม
Business photo created by jannoon028 - www.freepik.com

สื่อการเรียนรู้สำหรับพันธกิจโลก

"แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก" กิจการ 1:8

อ่านเพิ่มเติม
Background photo created by snowing - www.freepik.com

สื่อการเรียนรู้สำหรับพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ภาษาไทยและภาษาลาว

"เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย" ฮีบรู 4:12

อ่านเพิ่มเติม
School photo created by jcomp - www.freepik.com

สื่อการเรียนรู้สำหรับสถาบันสอนพระคัมภีร์

"จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย" 2 ทิโมธี 2:2

อ่านเพิ่มเติม
Background photo created by jcomp - www.freepik.com

สื่อการเรียนรู้สำหรับอรรถาธิบายภาษาไทย

"พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์" สดุดี 119:105

อ่านเพิ่มเติม
Background photo created by signature - www.istockphoto.com

สื่อการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรเรียนพระคัมภีร์แบบจดหมายโต้ตอบ

"ชาวเมืองนั้นสุภาพกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา ด้วยเขาได้รับพระวจนะด้วยความเต็มใจ และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่า ข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่" กิจการ 17:11

อ่านเพิ่มเติม
Background photo created by jcomp - www.freepik.com

เนื้อหายังไม่เสร็จสมบูรณ์

"เราทำการหนักด้วยมือของเราเอง" 1 โครินธ์ 4:12

อ่านเพิ่มเติม

หากมีคำถามใดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ อยากให้เพิ่มสื่อการเรียนรู้เข้ากับเว็บไซต์นี้ หรือต้องการเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

ติดต่อ: อาจารย์ ฟีลิป โพ๊ป
เบอร์โทรศัพท์ประเทศไทย: 090-417-6476
เบอร์โทรศัพท์ที่สหรัฐฯ: 832-721-4796
อีเมล์: philippope@thaipope.org

ติดต่อเราทางอีเมล์page view counter